Privacy verklaring

zondag 6 november 2011

Celtic BOM 11 - Samhain

En dan zijn we toegekomen aan het voorlaatste blok van de Celtic BOM: Samhain.

And now we have the second last block of the Celtic BOM: Samhain.


Veel heksen en paganisten zien Samhain als een nieuwjaarsfeest. Samhain was namelijk het Keltisch Nieuwjaar dat al begint op de vooravond van 1 november. De aarde gaat nu rusten nadat vruchten zijn afgestorven en de zaden verspreid.
Het feest houdt verband met de seizoenswissel en de cyclus van het leven. Tijdens deze periode kan de aarde zich voorbereiden op een nieuw begin. Daarom is het ook geschikt om dan voor het eigen leven terug te blikken op het verleden, oude dingen los te laten en voorbereidingen te treffen voor iets nieuws.

Many witches and paganisten consider Samhain as the new year celebration. Samhain is the Celtic new year which start already on the eve of November 1. The earth will now rest after the fruit is gone and the seeds spread. The festival is related to the season change and the cycle of living. 
During this period the earth can prepare itself to a new beginning. For this reason you can see back on your own life that has past, let old things go and make preparations for something new.


Samhain is het laatste oogstfeest. We denken daarbij vooral aan noten, zaden, de laatste appels, de laatste knolgewassen. Alles moet binnen zijn voordat de vorst invalt. Samhain is ook de tijd van de slacht. De hammen worden opgehangen, worst wordt gemaakt. 
Als er nu niet genoeg voorraden worden aangelegd om de winter door te komen, breekt er straks een harde tijd aan. Voor ons, met supermarkten die altijd genoeg te bieden hebben, is dat wat moeilijk voorstelbaar, maar in veel delen van de wereld is de wintervoorraad nog steeds van levensbelang.

Samhain is the lastest harvest feast. We think thereby especially of nuts, seeds, the last apples, the last turnip plants. Everything must be inside before the frost enters. Samhain is also the time of the meat. Hams are hung, sausage is made. 
If you don't have enough in stock to pass the winter, then it will be a hard time for you. For us, with supermarkets which have to offer always enough, is that hard to imagine, but in many parts of the world the winter stock still is very important.


Samhain is als tegenhanger van Beltain op het jaarwiel, ook een feest ter verering van de doden. Bij de heksen is dit nog steeds zo. Zij geloven dat de sluier tussen de wereld van de levenden en de wereld van de doden dan het dunst is.
Op deze dag wordt er door velen een maaltijd georganiseerd en worden er extra borden bijgezet voor de overledenen met diens lievelingsmaaltijd. Voor het raam worden kaarsen geplaatst zodat hun dierbaren de weg naar huis kunnen vinden.

Samhain is as counterpart of Beltain on the year wheel, also a festival for the worship of the deads. By the witches this is still so. They believe that the veil between the world of the living and the world of the deads is then the thinnest.
On this day by many a meal is organised and extra plates are added for the deceasedes with there favorite meal. For the window candles are placed so that their loved ones can find their way home.


Wat kun je doen om het te vieren?
* als je een altaar hebt: leg aandenkens aan overleden dierbaren neer
* versier je huis of altaar met bruin, zwart, paars, donkergroen en/of donkerrood
* versier je huis of altaar met pompoenen, noten, herfstbladeren gemengd met altijd groene planten
* voedsel, wijn en een bord met bestek en servetje om de overledenen symbolisch uit te nodigen.
* zet wijn en iets te eten buiten neer voor de geesten die langskomen
* brandt een kaars in je raam ( bij voorkeur goud of oranjekeurig)

What can you do to celebrate it?
* if you have a altar: put on things that remind you to your loved ones.
* decorate your house or altar with brown, black, purple, dark green and/or dark red
* decorate your house or altar with pumpkins, nuts, autumn leaves mixed with always green plants
* food, wine and a plate with knife, fork and spoon and a napkin to invite the deceasedes symbolically.
* put wine and something to eat outside for the spirits which come by
* light a candle in your window (preferably gold or orange color)


Activiteiten:
* pompoenen uitsnijden en pompoenensoep maken en eten.
* brieven schrijven aan overledenen die je nog graag iets zou willen vertellen (je kunt de brief bijvoorbeeld in een enveloppe op je altaar zetten gedurende een aantal dagen om hem tijdens een Samhain ritueel voor te lezen en daarna te verbranden of te begraven)
* het bezoeken van graven van overledenen (neem bijvoorbeeld wat koek of ander voedsel mee om het daar achter te laten)

Eten: bij voorkeur seizoensgebonden zaken als:
* wild
* zeevruchten
* seizoensgroenten
* appels en peren

Drinken:
Stevige rode wijn

Activities:
* cut out pumpkins and make pumpkin soup to eat.
* write letters to deceasedes you still would something to tell (you can put the letter for example in an envelope on your altar during a number of days and then read it out loud during a samhain rituel and afterwards burn or bury it)
* visiting graves of deceasedes (take for example what cookies or other food to leave it there)

To eat: preferably season-tied such as:
* game meat
* sea fruit
* season vegetables
* apples and pears

To drink:
Firm red wine
Waar vandaan komt de Jack-o-lantern ...

Where from comes the Jack-o-lantern ...


Er zijn meerdere herkomsten die de ronde doen over de Jack-O-Lantern en die de naam van de bekende uitgeholde pompoen verklaren.

* Een oud Iers verhaal vertelt over een man Jack, die rondzwierf door de koude nachten omdat hij niet in de hemel en niet in de hel mocht komen. Om zijn wegen te verlichten had hij een kooltje uit het vagevuur in zijn bezit, maar dit was te heet om vast te houden, dus stopte hij het in een uitgeholde raap die eigenlijk als voedsel moest dienen en hij maakte er een lantaarntje van.

* De Oude Kelten die een uitgeholde raap aan hun buitendeur hingen met een gloeiend kooltje er in, om de slechte geesten te verjagen en de goede geesten aan te trekken.

* Het lichtje dat in de pompoen brandt zou een symbool zijn voor het lichtje van het leven dat achter de dood schijnt. Men zegt dat een flikkerende kaarsvlam in een pompoen een teken zou zijn dat een overleden voorouder of een geest de vlam aanraakt.

There are several origins which do the round concerning Jack-O-Lantern and that explains the name of the hollow pumpkin.

* An old Irish tale tells about a man called Jack, which roamed round by the cold nights because he couldn't enter heaven or hell. To light his way he had a piece of charcoal from the purgatory in its possession, but this was too hot to hold, so he put it into a hollow turnip that actual was for eating and used it as a lantarn.

* The old Celts who hung a hollow turnip on their door with inside a piece of charcoal, to drive off the bad spirits and the good spirits to attract.

* The light that burns in the pumpkin is a symbol for the light of living that shines after death. One says that a flickering candle flame in a pumpkin is a sign that a deceased ancestor or a spirit touches the flame.

6 opmerkingen:

Miny zei

Grappig zo lees je nog eens wat. Het blok is dan ook helemaal in stijl, mooi!
Succes morgen.

Groeten Miny

Dear Jo zei

Ik heb weer met plezier je uitleg gelezen.
Heel veel succes morgen bij de cardioloog. Ik hoop zo voor je dat je gaat opknappen!!!
En ik ben heel benieuwd naar je Keltische quilt. Nog even en dan kunnen de blokken aan elkaar.

quilting Jeannet zei

Mooi verhaaltje weer Carin, ik lees er altijd over in de keltische boeken, de allerzielen wordt het toch ook wel genoemd nu? Ik ben benieuwd naar je hele quilt, ik heb hem eigenlik niet gemaakt maar vind het erg leuk worden bij jou.

Groetjes, Jeannet

Annelies zei

Carin, dank je wel voor weer zo'n mooi verhaal!
en veel sterkte vandaag in het ziekenhuis. Dat ze maar snel de oorzaak mogen vinden.

Cristina zei

Why do I hear a soft piano playing in my mind while I am reading your so inspiring posts? :-) Thank you again! Take care of yourself!

Anoniem zei

Wat een mooi blokje is dit weer, uiteraard toepasselijk voor deze tijd van het jaar. Ik hoop dat het vandaag allemaal goed ging in het ziekenhuis *duimduim*